ទំនាក់ទំនង

•23/03/2010 • បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ទំនាក់ទំនង
សូមធ្វើទាក់ទង តាមរយៈ

លេខទូរស័ព្ទលេខ៖​ (855) 12 48 1111

(855) 97 662 2009

(855)13 33 79 79

Email: sokchomnor@yahoo.com

ខ្មែរហ្វីម សូមស្វាគមន៍

•22/03/2010 • 4 មតិ

សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ ចំពោះការចូលមកកាន់ ខ្មែរហ្វីម Khmer Films Entertainment

ខ្ញុំមានគម្រោងបង្កើត ខ្មែរហ្វីម នៅថ្ងៃអនាគត។ ចង់ផលិតខ្សែភាពយន្តមួយ ដែលប្រើដើមទុនតិចបំផុត។